-ஆத்மா ராமா ஆனந்த சயனா

ஆத்மா ராமா ஆனந்த சயனா

 

 

ஆத்மா ராமா             ஆனந்த சயனா


அச்சுதா கேசவ         ஹரி நாராயண


பவ பய ஹரனா       வந்திக சரனா


ரகு குல பூசன           ராஜீவ லோசனா


ஆதி நாராயண          ஆனந்த சயனா


சச்சிதானந்த ஸ்ரீ சத்திய நாராயணா      (ஆத்மா ராமா)