-Godkjentevedtekter for Bergen Hindu Sabha 2012

 

 Vedtekter for Bergen Hindu Sabha

Vedtatt i generalforsamling søndag den 11.12.2011

 

Klikk her for å se pdf versjon.

 

§ 1. Formål:

1.1 Bergen Hindu Sabha sitt formål er å:

1.1.1 Ivareta hinduenes religiøse identitet, interesser og behov gjennom hinduistiske prinsipper i teori og praksis ved å samle hinduene og hinduvenner som er bosatt i Norge.

1.1.2 Gi muligheter til hinduer og andre religiøse grupper nærmere kjennskap til hinduismen og å praktisere den.

1.1.3 Øke samholdet, forståelsen, toleransen og menneskeverdet mellom hinduer og andre religiøse grupper.

 

§ 2. Virksomhet:

Bergen Hindu Sabha er registrert som hinduistisk trossamfunn i Hordaland fylkeskommune. Templet ”Elumalai Sri Ananda Sithy Vinayagar” eies og drives av Bergen Hindu Sabha (heretter tidvis benevnt som BHS).

§ 3. Medlemskap

3.1 Som medlem i BHS kan være alle hinduer som bor i Norge, og som er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.

3.2 Innmelding skjer på fastsatt innmeldingsskjema som fås ved henvendelse til styret. Innmeldingsskjema leveres eller sendes styret i BHS.

3.3 Utmelding fra BHS må skje skriftlig på fastsatt skjema som leveres eller sendes til styret.

3.4 Aktiv medlemskap og stemmerett:

3.4.1 Medlemmer som er over 16 år og har betalt medlemskontingent, får status som aktivt medlem. Aktive medlemmer har stemmerett og kun medlemmer over 18 år kan velges til verv i foreningen.

3.4.2 For å ha rett til å stemme og stille til valg må medlemskontingenten være innbetalt minst 28 dager før generalforsamlingsdagen (møtedagen ikke medregnet).

 

§ 4. Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er BHS øverste myndighet.

4.2 Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret fastsetter tidspunkt og innkaller medlemmene til generalforsamlingen minst 28 dager før generalforsamling avvikles (møtedagen ikke medregnet).

4.3 Følgende saker skal behandles på ordinær generalforsamling:

1. Vedtagelse av årsregnskap og årsberetning

2. Vedtagelse av årsplan og budsjett

3. Fastsettelse av medlemskontingent

4. Valg (annet hvert år)

5. Andre saker nevnt i innkallingen, samt saker innkommet skriftlig fra medlemmer senest 14 dager før generalforsamlingen (møtedagen ikke medregnet). Oppdatert saksliste skal være offentliggjort på infotavla i templet 7 dager før generalforsamlingen (møtedagen ikke medregnet).

4.4 Ekstraordinær generalforsamling:

4.4.1 Ekstraordinær generalforsamling skal holdes dersom det foreligger et vedtak fra styret eller minst 50 aktive medlemmer skriftlig anmoder om slik med forslag til sak som generalforsamlingen skal behandle.

4.4.2 Styret fastsetter tidspunkt og innkaller medlemmene. Ekstraordinær generalforsamling skal avvikles senest 28 dager etter mottak av anmodning som nevnt (møtedagen ikke medregnet), og innkalling med opplysning om saksliste skal være sendt medlemmene senest 14 dager før generalforsamlingen (møtedagen ikke medregnet).

4.4.3 Andre saker fra medlemmer må være innkommet skriftlig 7 dager før generalforsamlingen (møtedagen ikke medregnet). Oppdatert saksliste skal være offentliggjort på infotavla i templet 4 dager før generalforsamlingen (møtedagen ikke medregnet).

4.4.4 Fristene nevnt i punkt under § 4.4 løper ikke i perioden fra 1. juni til 31. august.

4.5 Medlemmet kan møte med og stemme gjennom fullmektig. Fullmakt skal være skriftlig og undertegnet, og medbragt til generalforsamlingen. Som fullmektig kan kun brukes medlemmets ektefelle, foreldre, svigerforeldre, barn, svigerbarn eller søsken.

4.6 Generalforsamlingen kan ikke holdes i templet.

4.7 Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall, med mindre det er fastsatt annet for bestemte typer vedtak.

4.8 Valg:

4.8.1 De som ønsker å stille til valg, eller nominere andre til valgkandidat må sende gyldig utfylt nominasjonsskjema til styret senest 14 dager (valgdagen ikke medregnet) før valgdagen.

4.8.2 Det må være minst syv kvalifiserte nominasjoner innen fristen for at valget skal holdes. Hvis valget ikke kan holdes på grunn av manglende nominasjoner, avholdes nytt valg etter § 4.8. Frist for nytt valg bestemmes av generalforsamlingen.

4.8.3 Styret skal offentliggjøre de nominerte minst 7 dager før valgdagen (valgdagen ikke medregnet) på infotavla i templet.

4.8.4 Hvis valget ikke kan holdes ved to ordinære forsøk på grunn av manglende nominasjoner, skal generalforsamlingen åpne for nominasjon på selve valgdagen ved andre ordinær forsøk (benkeforslag).

 

§ 5. Styret

5.1 Styret består av 9 styremedlemmer, hvorav to varamedlemmer.

5.2 Styrets faste og varamedlemmer velges for to år av gangen.

5.3 Varamedlemmer møter til styrets møter, og stemmer som de faste styremedlemmer. Varamedlemmer kan ikke ha viktige roller som forstander, sekretær og økonomiansvarlig i styret, men har ellers samme rettigheter som de faste styremedlemmer.

5.4 Styret konstituerer seg i møte som skal holdes innen en uke etter avholdt generalforsamling. Styret velger selv sin leder (forstander), og fordeler arbeidsoppgavene mellom styrets medlemmer, herunder forstander, sekretærer, økonomiansvarlig, assistenter for over nevnte funksjoner og oppdragsansvarlig for oppgaver som styret vedtar.

5.5 Ektefeller eller førstegradsslektninger kan ikke være representert samtidig i et styre.

5.6 Et styremedlem kan ikke sitte i styret sammenhengende i mer enn to perioder.

5.7 Styremedlem som skal være forstander, sekretær og økonomiansvarlig må ikke ha ledende eller ansvarsfull posisjon i andre frivillige organisasjoner.

 

§ 6. Plikter og rettigheter til styret

6.1 Styret skal lede trossamfunnet i samsvar med norsk lov, vedtekter og vedtak som ble fattet av generalforsamling.

6.2 Styret har ansvar for driften og vedlikehold av templet, herunder å skaffe nødvendige økonomiske midler (Stat- og kommunalstøtte) for driften. Styret utarbeider forslag til årsbudsjett og årsregnskap, og innkaller til generalforsamling.

6.3 Styret må ha generalforsamlingens godkjenning for planlagte rehabiliteringer, renovasjoner, innvesteringer eller innkjøp som samlet koster mer enn 50 000 NOK kan bestilles og iverksettes.

6.4 Styret har ansvar for ansettelse av prest og skal tegne nødvendige avtaler. Andre ansettelser enn prest krever generalforsamlingens godkjenning.

6.5 Styret skal søke om forstanderens godkjenning hos Fylkesmannen i Hordaland og melde endring av styret til Brønnøysundregisteret etter valg.

6.6 Styret skal holde møte minst en gang per måned, bortsett fra i ferieavviklingsperiode fra 1. juni til 31. august. Styret kan med alminnelig flertall eller etter innkalling fra minst fem styremedlemmer fastsette at styremøte skal avvikles i ferieavviklingsperioden.

6.7 Fremmøte til styremøte skal være minst 5 styremedlemmer for at styremøtet er gyldig og vedtaksdyktig. Styret treffer vedtak med alminnelig flertall blant de fremmøte styremedlemmer.

6.8 Styremedlemmer som ønsker å gå av før valgperiode utgår, må sende skriftlig (norsk) oppsigelsesbrev som enten sendes rekommandert eller leveres personlig til styret på styremøte.

6.9 Avtroppende styremedlem må levere tilbake alle dokumenter og eiendeler som tilhører BHS innen 48 timer etter avgangen til styret (til minst to styremedlemmer skriftlig utpekt av styret). Det skal være signert innholdsliste.

6.10 Styret skal sørge for at årsregnskap, årsrapport, vedtekter og andre relevante opplysninger og informasjon er tilgjengelig for alle medlemmer.

 

§ 7. Forstander

7.1 Forstanderen leder generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling og styremøter.

7.2 Forstanderen skal fungere som kontaktperson for foreningen og har ansvar for å betjene all korrespondanse sammen med styret.

7.3 Forstanderen fungerer etter mandat fra styret.

7.4 Assisterende forstander skal overta forstanderens oppgaver når forstanderen er fraværende.

 

§ 8. Sekretær

8.1 Sekretæren skal føre protokoll fra generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling og fra styrets møter.

8.2 Sekretæren har ansvar for å sende ut møteinnkallinger og brev, men forstander må godkjenne og undertegne brev og møteinnkallinger.

8.3 Sekretæren har ansvar for innkommende post og arkivering av dokumenter, protokoller, rapporter og brev.

8.4 Sekretæren har ansvar for tilgjengeliggjøring av resymé av styremøter til medlemmer

8.5 Assisterende sekretær skal overta disse oppgavene når sekretæren er fraværende.

 

§ 9. Økonomiansvarlig

9.1 Skal motta alle innbetalinger og sørge for disse blir satt inn på bankkonto til BHS.

9.2 Skal foreta utbetalinger i samsvar med styrets og/eller generalforsamlingens beslutninger.

9.3 Skal dokumentere alle inn- og utbetalinger med kvittering.

9.4 Har ansvar for at månedsregnskap er tilgjengelig både for styret og medlemmene i BHS.

9.5 Skal opprettholde et inventarregister over alle gjenstander som hører til BHS.

9.6 Assistent økonomiansvarlig skal overta disse oppgavene når økonomiansvarlig er fraværende.

 

§ 10. Revisor

10.1 Revisor skal godkjenne årsregnskap innen frist fastsatt av styret.

10.2 Har rett til innsyn av dokumenter og inventar.

10.3 Forstander og sekretær skal innkalle til et styremøte innen en uke hvis revisor ber om det (Unntak er ferieavviklings periode se § 6.6)

 

§ 11. Pooja og Tempel

11.1 Åpningstider for templet skal bestemmes kun av styret.

11.2 Medlemmer som ønsker å ha tilgang til templet utenom åpningstider må kontakte styret.

11.3 Utføring av pooja og ritualer både i hverdager og i spesielle dager skal bestemmes og standardiseres etter templets tradisjoner av styret.

11.4 Statuene som skal være på templet skal kjøpes kun av styret.

11.5 Gaver som skal gis til templet, må orienteres og godkjennes på forhånd av styret. Gavene skal ikke merkes med giversnavn.

11.6 Spesielle dager følges etter templets offisielle kalender “Thirukkanitha kalender”.

 

§ 12. Prest

12.1 Presten kan utøve sin tjeneste sammenhengende i maksimum to år.

12.2 Presten som har gjort tjeneste sammenhengende i to år skal ikke få ansettelse senere i BHS.

12.3 Presten vil miste sin arbeidsavtale med BHS når vedkommende ved utilbørlige atferd viser seg uverdig til å være prest eller bryter ned den aktelse eller tillitt som er nødvendig for utførelse av prestetjeneste.

 

§ 13. Suspensjon eller eksklusjon

13.1 Medlemmer som grovt eller gjentatt handler i strid med foreningens vedtekter eller vedtak fattet av foreningens organer, eller som handler på en måte som er klart uforenlig med de verdier foreningen arbeider etter, kan ekskluderes fra foreningen.

13.2 Begrunnet sak om suspensjon eller eksklusjon skal fremmes for generalforsamling, eventuelt for ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen treffer vedtak.

 

§ 14. Vedtekter

14.1 Vedtektene bør revideres minimum hvert sjette år. Forslag til revidering av vedtekter leveres skriftlig til styret.

14.2 Generalforsamling skal nedsette en gruppe for å endre og revidere vedtekter når det har gått 5 år fra forrige vedtektsendring eller vurdering av slike.

14.3 Utkast til reviderte vedtekter skal sendes på høring til medlemmene senest seks uker før generalforsamling (møtedagen ikke medregnet).

14.4 Vedtak om endring av vedtektene krever 2/3 flertall blant de fremmøte aktive medlemmer på generalforsamlingen.

 

§ 15. Nedleggelse av forening

15.1 Det kreves skriftlig forslag med begrunnelse fra minst 150 av foreningens medlemmer for oppløsning av foreningen. Det skriftlige kravet med begrunnelse fremmes til styret. Styret tar forslaget til behandling og innkaller til ekstraordinært årsmøte senest innen 28 dager (møtedagen ikke medregnet) etter mottak av saken..

15.2 Vedtak om foreningens oppløsning kan kun treffes etter stemmene fra minst 4/5 av de fremmøtte aktive medlemmer på generalforsamlingen på to etterfølgende generalforsamlinger.

15.3 Ved oppløsning skal styret gjennom en avviklingsperiode på 6 måneder sørge for at foreningens kreditorer får oppgjør, hvoretter foreningens gjenstående eiendeler overføres til Fylkesmannen i Hordaland for videre overføring til en annen forening med samme formål.

 

Add comment


Security code
Refresh