-முருகா நீ வரவேண்டும் முருகா நான் PDF Print E-mail
Written by Styret.   
Monday, 02 January 2012 09:16

முருகா நீ வரவேண்டும் முருகா நான்

முருகா நீ வரவேண்டும் முருகா நான்
நினைத்தபோது நீ வரவேண்டும்
முருகா நீ வரவேண்டும்

நினைத்தபோது நீ வரவேண்டும்
நீல எழில்மயில் மேலமர் வேலா (நினைத்த)

உனையே நினைந்தே உருகுகின்றேனே

உணர்ந்திரும் அடியார் உளம் உறைவோனே (நினைத்த)

கலியுக தெய்வமும் கந்தா நீயே

கருணையின் விளக்கமும் கடம்பா நீயே
மலையெனத் துயர்கள் வளர்ந்திடும் போழ்தில்
மாயோன் மருகா முருகா
மாயோன் மருகா முருகா என்றே (நினைத்த)

Last Updated on Wednesday, 06 June 2012 09:44